Saturday, November 19, 2011

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Bagi seorang guru, tugas untuk mengenalpasti punca-punca seseorang pelajar itu lemah dalam pembelajaran adalah sebagai penting. Program Pemulihan Khas merupakan satu kaedah untuk mengenalpasti punca kesulitan pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid supaya kaedah-kaedah pemulihan dapat dirancang dan dilaksanakan bagi membantu pelajar tersebut menguasai sesuatu kemahiran yang telah dipelajari.
PROGRAM PEMULIHAN KHASKONSEPDalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah:"Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah".MATLAMATProgram Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M (membaca, menulis dan mengira) yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan.TAKRIFAN MENURUT PAKAR:AE Tanseley dan R. Culliford:"Kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa."M. F . Clough:"Kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak."Sharifah Rahman Ali:"kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi, yang sederhana dan di bawah paras sederhana . Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded).""Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya."STRATEGI PERLAKSANAANPencalonan Muridi) Murid yang tidak melepasi Ujian Pelepasan KIA2Mii) Pencalonan murid boleh dibuat oleh:
guru mata pelajaran / guru kelas
guru besar
ibu bapa
iii) Murid KIA2M yang telah berjaya dalam Ujian Pelepasan I atau 2 tidak boleh dicalonkan.Pengumpulan Maklumati) Maklumat peribadi dan prestasi murid dapat menolong guru pemulihan khas memahami murid yang dicalonkan dan membuat keputusan samada murid perlu mengikuti program pemulihan khas atau sebaliknya. Guru pemulihan khas juga dapat mengetahui tentang kesihatan dan taraf sisio-ekonomi murid.ii) Maklumat tersebut boleh didapati dari:a) Guru besar – berdasarkan rekod murid, pemerhatian dan perhubunganb) Guru Kelas – boleh menambah maklumat dengan mengambil tahu kehadiran, ketepatan masa kesekolah dan perhubungan dengan murid-murid lain.c) Ibubapa – boleh memberitahu tentang tingkah laku umum, kegemaran dan perkara-perkara yang tidak digemari serta sikapnya terhadap pelajaran.Perbincangan dengan ibubapa amat digalakkan bagi membolehkan pelaksanaan program pemulihan khas berjalan lancar.CIRI-CIRI KANAK-KANAK PEMULIHANAntara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah:a. Emosi dan Tingkahlakui. Perasaan rendah diri.ii. Perasaan risau.iii. Perasaan sedih, hiba atau duka.iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran.v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru.vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan.vii. Pasif.viii. Malasb. Sosiali. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan.ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan.iii. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku.iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan.v. Menangis - enggan masuk darjah.vi. Hiperaktif.c. Kesihatani. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.ii. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus).iii. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan).iv. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus.v. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk.vi. Kurang menjaga kebersihan diri.d. Kesediaan Belajari. Belum bersedia untuk belajar.ii. Perbendaharaan kata kurang.iii. Lemah pemahaman.iv. Kurang keyakinan diri dan rangsangan.v. Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat.e. Pengamatani. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan.ii. Lemah pendengaran bunyi dan rentak.iii. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah.iv. Lambat mengkelaskan benda.v. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.vi. Tidak dapat menyelesaikan masalah.vii. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang.viii. Tidak kreatif.ix. Lemah pergerakan dan perbuatan.x. Lemah daya pemikiran/ingatan.xi. Tidak boleh mengingat kembali.Mengenal pasti Murid Pemulihan Khas1. Melalui perbincangan dengan guru kelas atau guru mata pelajaran.2. Rekod-rekod prestasi3. Rekod kesihatan4. Kerja-kerja harian murid5. Laporan Adab Belajar ( LAB )6. Melalui pemerhatian7. Punca-punca lain yang diperolehiTUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS1. PENGENALANPendidikan Pemulihan adalah satu cabang pendidikan khusus bagi mengatasi serba sedikit tentang masalah pendidikan yang timbul pada masa kini, khasnya bagi kanak-kanak yang nyata sekali menghadapi masalah pembelajaran serta tecicir dan ketinggalan dalam alam pendidikan jika dibandingkan dengan tingkat kebolehan lahiriah mereka.2. PERANAN GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHASGuru Pendidikan Pemulihan Khas memainkan Lima Peranan Penting seperti berikut:2.1 Peranan Sebagai Penilai ( An Assessment Role )2.1.1 Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pemulihan khas.2.1.2 Menjalankan Ujian Diagnostik untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang khusus yang dihadapi oleh murid-murid.2.1.3 Menjalankan penilaian berterusan dan merekodkannya dengan rapi dan tersusun.2.2 Preskriptif ( Presciptive Role )2.2.1 Merancang dan menyelia serta melaksanakan program individu bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu.2.2.2 Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan di mana keadaan memerlukan.2.3 Peranan Pengajaran (A Teaching Therapentik)2.3.1 Mengajar dan membantu murid-murid yang lambat dan menghadapi masalah kemahiran asas 3M.2.3.2 Mengajar bersama-sama dengan guru mata pelajaran sebagai “ team teaching ” / “ guru pendamping ” sekiranya perlu.2.4 Peranan Khidmat Bantu ( A Supportive Role )2.4.1 Membantu guru-guru merancang dan penambahbaikkan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.2.42 Membimbing guru-guru melaksanakan teknik dan kaedah mengajar murid-murid yang menghadapi masalah 3M.2.5 Peranan Perhubungan ( A Liaison Role )2.5.1 Berbincang dengan ibu bapa atau penjaga murid untuk mendapatkan maklumat dan latar belakang murid.2.5.2 Mengajukan cadangan-cadangan kepada ibu bapa bagaimana mereka membantu demi kepentingan pembelajaran anak-anak mereka.3. TUGAS GURU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS3.1 Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari Tahun 2 hingga Tahun 6. Keutamaan hendaklah diberi kepada murid-murid Tahun 1 hingga 3.3.2 Membantu guru-guru asas dalam hal:3.2.1 Mengenalpasti murid-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas.3.2.2 Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti serta bahan-bahan pemulihan.3.2.3 Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan khas.3.2.4 Mengajar sebagai guru pembimbing untuk membantu guru mata pelajaran asas sekiranya keadaan memerlukan.3.3 Berjumpa dan berbincang dengan guru , ibubapa, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain yang boleh membantu untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, kesihatan dan keterangan lain mengenai latar belakang murid.3.4 Melaksanakan penilaian dan merekodkannya secara berterusan untuk mengetahui prestasi murid-murid yang mengikuti kelas pemulihan. Isi-isi rekod hendaklah mengandungi:3.4.1 Laporan prestasi murid.3.4.2 Latar belakang murid.3.4.3 Laporan kesihatan murid.3.4.4 Hasil-hasil temubual dan rujukan3.5 Menyediakan fail diri bagi setiap murid pemulihan. Fail diri murid mengandungi:3.5.1 Borang Pencalonan.3.5.2 Borang Latar belakang Murid Pemulihan.3.5.3 Borang Pengumpulan Maklumat.3.5.4 Ujian Saringan dan Diagnostik3.5.5 Lembaran Kerja3.5.6 Hasil Penilaian yang telah dijalankan.3.5.7 Catatan-catatan lain yang berkaitan dengan murid.3.6 Membentuk jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.3.7 Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah di mana keadaan memerlukan. 3.8 Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajkan murid-murid pemulihan di sekolah.

No comments:

Post a Comment